Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2017

boredtodeath
3065 ed87 420
Reposted fromfckmehard fckmehard
boredtodeath
3813 44b1
5099 47e5 420
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes viafckmehard fckmehard
5138 2980 420
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viafckmehard fckmehard
5101 b173 420
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes viafckmehard fckmehard
4907 eef7 420
boredtodeath
1014 eb7a
Reposted fromgaysdoitbetter gaysdoitbetter
boredtodeath
9237 fe25 420
Reposted fromheracross heracross viagaysdoitbetter gaysdoitbetter
boredtodeath
0657 285d 420
Reposted fromgaysdoitbetter gaysdoitbetter
4240 fb75 420
9381 dc64
5127 595e 420
3118 1be8 420
boredtodeath
4405 059f 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viafreska freska

January 15 2017

boredtodeath
6518 d009 420
Reposted fromoll oll vialamujer lamujer
boredtodeath
9812 37b2 420
Reposted fromshinyblackball shinyblackball

January 14 2017

boredtodeath

Mrowi deszcz
z zewnątrz, wewnątrz
-pomiędzy nami- mokra popielniczka
i kawa za ostatnie, i tak pożyczone
pieniądze.

(...) Nie pójdziemy przecież

do łóżka. Nie wypada aż tak
mocnych akcentów kłaść na koniec, mrowi
deszcz, dopij swoją kawę,

odprowadzę cię trochę.

— Pan Marcin
boredtodeath
5865 f383 420
Reposted fromprincessconsuela princessconsuela viakajagie kajagie

January 13 2017

boredtodeath
7081 8fae 420
Reposted fromrebelle rebelle viaNotimportanat Notimportanat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl