Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2016

boredtodeath
6972 2e76 420
Reposted fromDisney Disney viagdziejestola gdziejestola

December 04 2016

boredtodeath

December 03 2016

boredtodeath
- Co w ogóle można robić w takich beznadziejnych czasach, z tak niepewną przyszłością w perspektywie?
- Boże, no to samo, co w każdych innych: myśleć. Wybierać. Walczyć. Doskonalić się. Kochać...
— Małgorzata Musierowicz, "Opium w rosole"
Reposted fromcudoku cudoku viafoodforsoul foodforsoul
boredtodeath
Nigdy nie chciałem pokochać kogoś tak, by nie móc znieść jego utraty. 
Reposted fromSalute Salute viasamozatrucie samozatrucie

November 29 2016

boredtodeath
boredtodeath
3650 27db 420
Reposted fromgay gay

November 28 2016

boredtodeath
Reposted frompjoter pjoter viakaktu kaktu
boredtodeath
Potem płakałam, ponieważ zbyt dużo myślę, zbyt dużo chcę i zbyt dużo martwię się o przyszłość.
— Brittainy C. Cherry
boredtodeath
3602 71a8 420
Reposted fromEkran Ekran viaallblackeverything allblackeverything
boredtodeath
(...) jestem od trzech dni przywalony po prostu górą czarnej melancholii, jakiegoś najwstrętniejszego rodzaju weltschmerzem (...).
— Władysław Broniewski "Pamiętnik"

November 27 2016

boredtodeath
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaszydera szydera
boredtodeath
9783 46ac 420
Reposted fromnyaako nyaako viaTimeRush TimeRush
boredtodeath
boredtodeath

November 25 2016

boredtodeath
8744 659b 420
Reposted fromshinyblackball shinyblackball viaTimeRush TimeRush

November 23 2016

boredtodeath
6994 2c1b 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagosienia gosienia

November 21 2016

boredtodeath

November 20 2016

boredtodeath
3376 3cf9 420
boredtodeath
boredtodeath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl